Typ 1 - ODKF

Einstrang

!
1-ODKF-30
k_1-odkf

1-ODKF-30

Tragkraft lotrecht      1000 kg
Tragkraft geschnürt  700 kg

Bandbreite 30mm

1-ODKF-60
k_1-odkf

1-ODKF-60

Tragkraft lotrecht      2000 kg
Tragkraft geschnürt  1400 kg

Bandbreite 60mm

1-ODKF-90
k_1-odkf

1-ODKF-90

Tragkraft lotrecht      3000 kg
Tragkraft geschnürt  2100 kg

Bandbreite 90mm

1-ODKF-120
k_1-odkf

1-ODKF-120

Tragkraft lotrecht      4000 kg
Tragkraft geschnürt  2800 kg

Bandbreite 120mm

1-ODKF-150
k_1-odkf

1-ODKF-150

Tragkraft lotrecht      5000 kg
Tragkraft geschnürt  3500 kg

Bandbreite 150mm

1-ODKF-180
k_1-odkf

1-ODKF-180

Tragkraft lotrecht      6000 kg
Tragkraft geschnürt  4200 kg

Bandbreite 180mm

1-ODKF-240
k_1-odkf

1-ODKF-240

Tragkraft lotrecht      8000 kg
Tragkraft geschnürt  5600 kg

Bandbreite 240mm

1-ODKF-300
k_1-odkf

1-ODKF-300

Tragkraft lotrecht      10000 kg
Tragkraft geschnürt  7000 kg

Bandbreite 300mm