DIN-15315

Seilschloss früher DIN 15315

!
SSLv5
Gewicht: kg

Seilschloss NG 5

früher DIN 15315, Ausführung verzinkt

für Seildurchmesser 4-5 mm
Maße: b: 12 mm; e: 14 mm; S1: 3 mm; h2: 110 mm d: 10 mm; r: 12 mm; h1: 68 mm; w: 19 mm

SSLv6,5
Gewicht: kg

Seilschloss NG 6,5

ausser Norm, Ausführung verzinkt

für Seildurchmesser 5-6,5 mm
Maße: b: 10 mm; e: 16 mm; S1: 4,5 mm; h2: 100 mm d: 10 mm; r: 14 mm; h1: 58 mm; w: 19 mm

SSL8
Gewicht: kg

Seilschloss NG 8

früher DIN 15315, Ausführung verzinkt

für Seildurchmesser 6-8 mm
Maße: b: 14 mm; e: 20 mm; S1: 4 mm; h2: 150 mm d: 12 mm; r: 18 mm; h1: 92 mm; w: 25 mm

SSL11
Gewicht: kg

Seilschloss NG 11

früher DIN 15315, Ausführung verzinkt

für Seildurchmesser 9-11 mm
Maße: b: 17 mm; e: 26 mm; S1: 6 mm; h2: 190 mm d: 16 mm; r: 23 mm; h1: 117 mm; w: 32 mm

SSL14
Gewicht: kg

Seilschloss NG 14

früher DIN 15315, Ausführung verzinkt

für Seildurchmesser 12-14 mm
Maße: b: 22 mm; e: 32 mm; S1: 8 mm; h2: 230 mm d: 18 mm; r: 28 mm; h1: 141 mm; w: 38 mm

SSL17
Gewicht: kg

Seilschloss NG 17

früher DIN 15315, Ausführung verzinkt

für Seildurchmesser 15-17 mm
Maße: b: 25 mm; e: 36 mm; S1: 10 mm; h2: 260 mm d: 22 mm; r: 32 mm; h1: 162 mm; w: 46 mm

SSL20
Gewicht: kg

Seilschloss NG 20

früher DIN 15315, Ausführung verzinkt

für Seildurchmesser 18-20 mm
Maße: b: 27 mm; e: 40 mm; S1: 12 mm; h2: 300 mm d: 25 mm; r: 35 mm; h1: 186 mm; w: 52 mm

SSL25
Gewicht: kg

Seilschloss NG 25

ausser Norm, Ausführung verzinkt

für Seildurchmesser 22-25 mm
Maße: b: 33 mm; e: 40 mm; S1: 12 mm; h2: 285 mm d: 40 mm; r: 44 mm; h1: 180 mm; w: 60 mm

SSL30
Gewicht: kg

Seilschloss NG 30

ausser Norm, Ausführung verzinkt

für Seildurchmesser 26-30 mm
Maße: b: 40 mm; e: 55 mm; S1: 14 mm; S2: 22 mm; h2: 335 mm
d: 50 mm; r: 55 mm; h1: 182 mm; w: 62 mm

SSL35
Gewicht: kg

Seilschloss NG 35

ausser Norm, Ausführung verzinkt

für Seildurchmesser 31-35 mm
Maße: b: 44 mm; e: 60 mm; S1: 27 mm; S2: 35 mm; h2: 390 mm
d: 55 mm; r: 60 mm; h1: 207 mm; w: 68 mm

SSL40
Gewicht: kg

Seilschloss NG 40

ausser Norm, Ausführung verzinkt

für Seildurchmesser 36-40 mm
Maße: b: 50 mm; e: 70 mm; S1: 29 mm; S2: 37 mm; h2: 460 mm
d: 60 mm; r: 65 mm; h1: 231 mm; w: 70 mm